spw

Organizacja, której sensem istnienia i najwyższym celem działalności jest według statutu dobro Warszawy i jej mieszkańców. Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku społecznego w 2005 roku. Głównym kierunkiem aktywności Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane wspieranie działań mających na celu pomoc mieszkańcom Warszawy i integracja społeczności lokalnych. Działania:

  • Prospołeczne: nagradzanie i promowanie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie,
  • Charytatywne: pomoc materialna emerytom i rencistom; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (paczki świąteczne) oraz wyrównywanie ich szans (szkolenia i kursy zawodowe),
  • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i ich integracja.
  • Kultura, sztuka: ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Pozyskiwanie środków na renowacje zabytków i dzieł sztuki.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyka i wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Proponujemy Państwu udział w tym projekcie. W ramach uczestnictwa Państwa firmy w Festiwalu oferujemy szeroki zakres świadczeń przedstawionych w pakietach.

www.spwaw.org.pl